Wyniki badań wśród 237 firm wdrażających ERP (III.2017-II.2018) Panorama Consulting Solutions, LLC.

PRZEKROCZENIE CZASU PRZEPROWADZANIA PROJEKTÓW
W 2018 roku zaobserwowano, że 79% respondentów Panorama Consulting zgłosiło przekroczenie zakładanych początkowo ram czasowych wdrożenia ERP. W 2017 roku tylko 59% informowało o wydłużeniu wdrożenia swojego projektu. Ci, którzy zgłosili przekroczenie harmonogramu, przypisali winę kwestiom organizacyjnym, nierealistycznym ramom czasowym i rozszerzonemu zakresowi projektu. Wszystkie te powody zostały odnotowane jako najbardziej prawdopodobne przyczyny przekroczenia harmonogramu przez ostatnie dwa lata. Ogólnie średni czas wdrożenia wyniósł 17,4 miesięcy i wzrósł w stosunku do średniej z 2017r., wynoszącej 16,9 miesięcy.

Okazuje się, że po zatwierdzeniu Planu Projektu i rozpoczęciu wdrożenia, nadal jest bardzo ważne, aby regularnie wizytować hale i biura oraz z determinacją doszukiwać się znaków ostrzegawczych sygnalizujących potencjalne zakłócenia. Praktycznie tylko ciągłe monitorowanie użytkownika końcowego i pełne zaangażowanie uczestników Projektu po stronie właściciela procesu może mieć kluczowy wpływ na redukcję „niespodziewanych przeszkód” na wszystkich etapach projektu. Aby to umożliwić należy intensywnie wdrażać szkolenia i inne ćwiczenia kadr związanych z zarządzaniem zmianą, jaką jest niewątpliwie implementacja ERP. Tylko wtedy organizacja może proaktywnie identyfikować, oceniać i rozwiązywać problemy, które nierozpoznane wcześniej mogą trwale blokować datę uruchomienia.

Wyniki badań wśród 237 firm wdrażających ERP (III.2017-II.2018) Panorama Consulting Solutions, LLC.

ZAKŁÓCENIA OPERACYJNE
66% organizacji w 2018r. doświadczyło zakłóceń operacyjnych podczas wdrażania nowego systemu ERP. Jest to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z 56% w 2017r.

  • Najwięcej, 46% respondentów stwierdziło, że ich zakłócenia operacyjne trwały 1-2 miesiące.
  • Liczba kłopotów trwających powyżej 2 miesięcy (29%), wyraźnie przewyższała ilość zaburzeń zakończonych najpóźniej przed upływem 4 tygodni (25%).

Sukces projektu nie będzie miał nic wspólnego z funkcjami technicznymi, a raczej sprowadzi się do tego, jak dobrze radzisz sobie z reengineeringiem procesów biznesowych (BPR – Business Process Reengineering ) i zarządzaniem zmianami organizacyjnymi (OCM – Organizational Change Management) – najważniejszymi czynnikami sukcesu dla każdej implementacji ERP. Często jest potwierdzane przez inwestorów, że największą przeszkodą w sukcesie ich inicjatywy wdrożenia ERP było niedostateczne dopasowanie zarządzania projektem do zarządzania zmianą.
Często zaangażowane w Projekt osoby po stronie inwestora uważają, że powinny zainwestować więcej w zarządzanie zmianą, sponsoring korporacyjny i organizowanie zasobów.

Podsumowując – lepiej więcej wydać na częste szkolenia, werbowanie specjalistów i premie motywacyjne związane z wdrożeniem ERP, niż odsuwać w czasie oszczędności wynikające ze skutecznego usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Źródło: https://www.panorama-consulting.com/resource-center/erp-industry-reports/panoramas-2018-erp-report/