Zalety ERP w modelu SaaS

Korzyści wymiarze ekonomicznym

 • brak konieczności zakupu i rozwoju sprzętu IT (serwery, urządzenia dla archiwizacji danych, UPS) oraz specjalnego oprogramowania (systemowego i bazodanowego) stanowiącego środowisko funkcjonowania aplikacji stacjonarnych
 • brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z planowaniem, organizacją, wdrożeniem i utrzymaniem specjalistycznej infrastruktury (serwerownia, generatory spalinowe) niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania tradycyjnych systemów ERP
 • niski koszt nabycia i użytkowania (miesięczny abonament) co w efekcie łącznie z powyżej wymienionymi korzyściami pozwala zamienić koszty inwestycyjne CAPEX (capital expenditures) na rozłożone w czasie koszty utrzymania OPEX (operating expenditures)
 • mniejsze zapotrzebowanie na specjalistów IT (ograniczenie kosztów pozyskania, utrzymania i rozwoju administratorów, w tym uniknięcie problemów związanych z rotacją, urlopami, szkoleniami, etc.)
 • relatywnie niższe koszty modernizacji, aktualizacji i rozwoju (upgrade),
 • redukcja ryzyka inwestycyjnego w zakresie integracji aplikacji zarządczych
 • możliwość unikania kosztów modernizacji istniejących zestawów komputerowych
 • lepsza przewidywalność wydatków związanych z użytkowaniem platformy ERP

Organizacyjny feedback

 • szybszy i łatwiejszy sposób pozyskania oraz implementacji zintegrowanej platformy ERP (w tym pakietów specjalistycznych usług), niezbędnej dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa (błyskawiczny „time to market”)
 • użytkowanie ERP w modelu SaaS jest niezależne od miejsca geograficznej lokalizacji przedsiębiorstwa i pracowników (wsparcie dla personelu mobilnego oraz telepracy)
 • możliwość łatwego współdzielenia informacji i wiedzy z partnerami przedsiębiorstwa oraz przyśpieszenie koordynacji wspólnie realizowanych procesów biznesowych
 • koncentracja przedsiębiorstwa na swych kluczowych kompetencjach i dalszym rozwoju działalności biznesowej,
 • łatwość użytkowania przez personel przedsiębiorstwa („przyjazność” oprogramowania bazująca na znanym interfejsie – tj. przeglądarce internetowej), co skraca czas wdrażania systemu, przysposabiania i szkolenia pracowników
 • przeniesienie odpowiedzialności za funkcjonowanie platformy ERP na dostawcę (outsourcing IT)
 • możliwość dynamicznego dodawania lub odejmowania wymaganych funkcjonalności, w zależności od bieżących potrzeb przedsiębiorstwa
 • możliwość ujednolicenia i uproszczenia procedur organizacyjnych związanych z użytkowaniem

Awans technologiczny

 • niezawodny dostęp przedsiębiorstwa do wysokiej jakości platformy ERP, niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej oraz powiązanych z tym usług IT
 • brak konieczności wykorzystywania skomplikowanego i kosztownego oprogramowania do zdalnego dostępu
 • wysoki poziom zabezpieczeń w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i archiwizacji danych
 • możliwość profesjonalnego i elastycznego wsparcia technicznego
 • stały dostęp do najaktualniejszych wersji platformy ERP (uwzględniających zmiany fiskalno-prawne, zauważone błędy, itp.), a kolejne uaktualnienia wersji odbywają się w sposób niezauważalny dla użytkownika,  nie wymagając przy tym konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego
 • wysoka skalowalność (pod względem liczby użytkowników) i elastyczność konfiguracji wg indywidualnych potrzeb
 • możliwość skorzystania z zaawansowanej pod względem funkcjonalnym platformy ERP, dostępnej dotychczas głównie dla dużych przedsiębiorstw
 • możliwość poprawy wydajności (zależna od przepustowości sieci Internet)
 • znaczna niezależność od typu i wydajności sprzętu komputerowego użytkowników oraz oprogramowania systemowego stosowanego przez przedsiębiorstwo,
 • ograniczenie występowania konfliktów, wynikających z różnorodności konfiguracji sprzętowo-systemowych wśród użytkowników

Andrzej Więcławski